Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης πρεπεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της , είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210-4178089), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (webphone@marinastores.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:              

·            Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση ή την παραλαβή του προϊόντος          

·            Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.               

·            Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.                    

·            Μετά την επιστροφή του προϊόντος, η ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Λάλιζας ΑΕ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από οποιοδήποτε κατάστημα MARINA Stores.                

·            Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.                

·            Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης.      

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης              

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:                      

·            Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα MARINA Stores και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα MARINA Stores, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.                 

·            Όταν τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.                     

·            Όταν η συσκευασία τους δεν είναι άθικτη και πλήρης.